چهارشنبه سوری مبارک باد

چهارشنبه سوری مبارک باد

  • سه شنبه ۲۸ اسفند

چنین گفت زرتشت :  که سوزانید بدی را درآتش  تا ز آتش برون آید نیکی  پس تو نیز چنین کن

چهارشنبه سوری مبارک باد