توضیحات هادی رضائی رئیس اتحادیه تاکسی تلفنی های ارومیه درمورد راهکارهای مناسب و مدیریت صحیح برای تاکسی تلفنی.

توضیحات هادی رضائی رئیس اتحادیه تاکسی تلفنی های ارومیه درمورد راهکارهای مناسب و مدیریت صحیح برای تاکسی تلفنی.

  • جمعه ۲۸ اردیبهشت

دهها هزار موسسه تاکسی سرویس در کشور وجود دارد که خدمات حمل مسافر در سطح شهر و حتی خارج از شهر را انجام می دهد. از دیدگاه بنده آژانس های تاکسی تلفنی به چندین دسته زیر تقسیم می شوند.


1.آژانس های تازه تاسیس
این آژانس ها به تازگی تاسیس شده اند  و حتی در منطقه خود چندان شناخته شده نیستند. تعداد سرویس های روزانه چنین آژانس هایی معمولا کمتر از 50 عدد است.


2.آژانس های کوچک
آژانس های تاکسی تلفنی کوچک ، آژانس هایی با تعداد سرویس متوسط روزانه 50 تا 150 هستند. این آژانس ها در منطقه خود تثبیت شده اند. تعداد رانندگان این آژانس ها معمولا کمتر از 20 عدد است


3.آژانس های متوسط
این آژانس ها قدرت بی رقیت منطقه خود هستند و تعداد زیادی مشترک ثابت در منطقه محدوده خود دارند. آژانس های تاکسی سرویس متوسط دارای 150 تا 400 سرویس روزانه هستند. تعداد رانندگان آنها معمولا بین 20 تا 40 عدد است.


4.آژانس های توسعه یافته
آژانس های تاکسی تلفنی توسعه یافته به مناطق خارج از محدوده خود نیز خدمات می دهند و دارای مشتریان زیادی از مناطق اطراف خود هستند. این آژانس ها روزانه 400 تا 1000 سرویس ارائه می دهند و تعداد رانندگان آنها معمولا بین 30 تا 80 عدد است.


5.آژانس های بزرگ
آژانس های تاکسی سرویس بزرگ به تمام نقاط شهر سرویس دهی می کنند و دارای ایستگاه های مختلف در سراسر شهر هستند. تعداد رانندگان این آژانس ها بسته به وسعت شهر بیش از 50 عدد و تعداد سرویس روزانه آنها بیش از 1000 ( بطور معمول 2000 سرویس در روز ) است.